Giường bọc trám nỉ INDO

  • Giường: 2200 x 2200cm
  • Đệm:1800 x 2200cm